แผนการเรียน

  • ช่างยนต์
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างเชื่อมโลหะ
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างอิเล็กฯ
  • ช่างก่อสร้าง
  • โยธา
  • สถาปัตยกรรม
  • ช่างแมคคาฯ
  • สารสนเทศ
ช่างยนต์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
ระดับปริญญาตรี
ช่างกลโรงงาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
ช่างเชื่อมโลหะ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
ระดับปริญญาตรี
ช่างอิเล็กฯ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
ช่างก่อสร้าง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
โยธา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
สถาปัตยกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
ช่างแมคคาฯ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
สารสนเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2