แผนการเรียน นักเรียน-นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2564

ช่างกลโรงงาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

ช่างเชื่อมโลหะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

ช่างก่อสร้าง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

โยธา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

สถาปัตยกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ช่างเมคคาทรอนิกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)