พิธีลงนามและส่งมอบข้อตกลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เชอร์วิส จํากัด

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดย นายประชา ฤทธิผล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายวินัย หมื่นรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางศศิพิมพ์ กองสุข หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายวิมล ชูขันธ์ หัวหน้างาน ความร่วมมือ นางศิริลักษณ์ ทองคะหะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามและส่งมอบบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เชอร์วิส จํากัด ผ่านระบบออนไลน์