ทวิภาคี

ประกาศวิทยาลัย การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 (8 ก.ย.64)

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

แบบข้อมูลสถานประกอบการ

สถานประกอบการ ระบบทวิภาคี

ภาคเรียน 2/2563

ภาคเรียน 1/2563

สถานประกอบการ ระบบทวิภาคี

ภาคเรียน 2/2563

ภาคเรียน 1/2563

เอกสารการรายงานการนิเทศ

ภาคเรียน 2/2563

ภาคเรียน 1/2563