ตารางเรียน ภาคเรียน 1/2564

ช่างเชื่อมโลหะ

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส. 1

ปวส. 2

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส. 1

ปวส. 2

ช่างก่อสร้าง

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส. 1

ปวส. 2

โยธา

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส. 1

ปวส. 2

สถาปัตยกรรม

ปวช. 1

ปวช. 2

ช่างเมคคาทรอนิกส์

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส. 1

ปวส. 2

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส. 1

ปวส. 2