งานบัญชี การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.พ. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ย. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ส.ค. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ค. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมี.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.พ. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ย. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ส.ค. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ค. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมี.ค. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.พ. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2562