งานบัญชี การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 2567
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เม.ย.2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 2567
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มี.ค.2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.พ. 2567
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.พ.2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 2567
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ม.ค.2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ย.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ต.ค.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ย. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ส.ค. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ส.ค.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ค.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ค. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เม.ย.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มี.ค.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.พ. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.พ.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ม.ค.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ย.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ต.ค.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ย. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ส.ค. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ส.ค.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ค.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ค. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน เม.ย 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เม.ย 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มี.ค 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มี.ค 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.พ 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ย. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ส.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.พ. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2563