งานการเงิน

ปีการศึกษา 2566

ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ใบสำคัญรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/65

เอกสารประกอบใบสำคัญรับเงินค่าเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1/65

ปีการศึกษา 2564

ประกาศเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น (ทหารกองประจำการ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (14 ต.ค.64)

ประกาศเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (14 ต.ค.64)

ประกาศเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (7 ต.ค.64)